Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), MI-STAR d.o.o., Novska ulica 24, 10 000 Zagreb, OIB: 44816778493, donosi i objavljuje:

UVJETE ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA SERVIS, ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VATROGASNIH APARATA

OPĆI UVJETI

Članak 1.

MI-STAR d.o.o., kao zastupnik i uvoznik vatrogasnih aparata MOBIAK S.A., propisuje uvjete i izdaje ovlaštenja za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba (serviser), koji želi ispitivati ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za gašenje požara MOBIAK S.A., ovlaštenom zastupniku MI-STAR d.o.o. podnosi zahtjev za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Nakon zaprimljenog zahtjeva i ispunjenja svih uvjeta propisanih ovim dokumentom, MI-STAR d.o.o. će izdati podnosiocu (u daljnjem tekstu: serviseru) zahtjeva ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Ovlaštenje se izdaje na određeni rok od 5 godina. Ovlašteni servisi za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata trebaju imati:

 • Odgovarajući prostor
 • Tehničku opremu
 • Stručne osobe za servisiranje
 • Katalog originalnih rezervnih dijelova
 • Upute za servisiranje

UVJETI ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 2.

Prostor

Prostor za rad:

 • Treba imati Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti
 • Treba imati osiguran odgovarajući prostor za rad
 • U sklopu radnog prostora treba imati odgovarajući skladišni prostor za prah i prostor za skladištenje otpadnog praha te radionicu

Članak 3.

Oprema

Minimalna oprema:

 • Alat opće namjene (ključevi, kliješta, škripac…) po količini i vrsti prilagođen predviđenom opsegu rada
 • Komplet specijalnog alata za vatrogasne aparate MOBIAK S.A.ili zamjenskog alata koji odgovara navedenim vatrogasnim aparatima MOBIAK S.A.
 • Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom
 • Moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje
 • Vaga za kontrolu bočica razreda točnosti III, s podjelom 1 gram
 • Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata razreda točnosti III, s podjelom 10 grama
 • Vaga za kontrolu mase punjenja prijevoznih aparata razreda točnosti III, s podjelom 100 grama
 • Pumpa za pretakanje CO2 s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica
 • Pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata
 • Naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
 • Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
 • Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom
 • Vlagomjer
 • Set žigova s oznakama od 0 do 9

Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od ovlaštene ustanove).

Članak 4.

Pokretni servis

Osim stacionarnog servisa, serviser može imati i pokretni servis.

Posebni uvjeti za pokretni servis su:

 • Kombi-vozilo preuređeno u servisno vozilo s važećom potvrdom o ispitivanju nakon preuređenja
 • Izvod instalacije struje 220 V
 • Vage za vaganje bočica i aparata pod stalnim tlakom
 • Uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom
 • Radni stol sa škripcem i osnovnim alatom
 • Moment ključ
 • Kliješta za plombiranje

Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od ovlaštene ustanove).

Članak 5.

Stručne osobe za servisiranje

Ovlašteni servis za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A. mora imati u radnom ili ugovornom odnosu najmanje jednu stručnu osobu.

Stručne osobe za servisiranje vatrogasnih aparata su:

 • Osobe koje u trenutku donošenja ovih uvjeta posjeduju valjani stručni ispit ovlaštene ustanove
 • Osobe koje redovito polaze dodatna osposobljavanja propisana Zakonom

Članak 6.

Rezervni dijelovi

Prilikom servisiranja, serviseri obvezni su koristiti originalne rezervne dijelove vatrogasnih aparata MOBIAK S.A., sukladno katalogu proizvođača.

Članak 7.

Upute za servisiranje

Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim procedurama iz Uputa za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Članak 8.

Službeni način komunikacije

Službeni način komunikacije između uvoznika vatrogasnih aparata MI-STAR d.o.o. i servisera vrši se putem elektroničke pošte. Serviseri su dužni svu komunikaciju, koja uključuje zahtjeve za ponudom, narudžbe vatrogasnih aparata i originalnih rezervnih dijelova, primjedbe i druge opće zahtjeve za dokumentacijom slati isključivo na e-mail mistar@mistar.hr

NADZOR

Članak 9.

MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. će provoditi nadzor, u slučaju ne pridržavanja odredbi ovih uvjeta servisiranja, na temelju analize, nadzora MI-STAR d.o.o. i/ili prigovora korisnika usluga ovlaštenih servisera, oduzeti će se ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata.

Najmanje jednom u dvije godine MI-STAR d.o.o. ili proizvođač MOBIAK S.A. će provesti kod ovlaštenog servisera nadzor servisnog prostora i/ili vozila za pokretni servis, tehničke ispravnosti opreme i kontrole izvršenih radnji pri servisiranju određenih aparata sukladno čl. 13. Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Članak 10.

U slučaju da se pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba ne pridržava uvjeta pojedinih točaka ili uvjeta u cjelini, MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. će sastaviti zapisnik o nesukladnosti i dati rok za ispravak nesukladnosti ne kraći od 30 dana od dana pismene dostave obavijesti o nesukladnosti. Ukoliko se nakon roka ne isprave nesukladnosti MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. oduzeti će ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10)

Članak 11.

Svi serviseri, koji imaju ovlaštenje po starim zakonskim odredbama, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) od 01.10.2011.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na web stranici MI-STAR d.o.o. www.mistar.hr

U Zagrebu, dana 01.10.2019.

 

Za MI-STAR d.o.o., Novska ulica 24, 10 000 Zagreb

Mario Starčić, direktor